اخذ گواهینامه Iso 9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت و مشتری مداری)

اخذ گواهینامه Iso 14001:2015 (سیستم مدیریت زیست محیطی)

اخذ گواهینامه Iso 45001:2018 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)

اخذ گواهینامه IMS Management Systems (سیستم مدیریت یکپارچه)